Porządek obrad Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

          Rzeszów, dnia 02.10.2020 r.
Akcjonariusze Spółki OPGK RZESZÓW S.A.
Zarząd OPGK RZESZÓW S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art.402-§ 2 i 3 Ksh oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 października 2020 r. na  godz. 1500 w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów na XIV piętrze w sali nr 1401 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
 
I.   Otwarcie  Zgromadzenia.
II.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
IV.  Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
V.   Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
VI.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu. Celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału  jest obniżenie kapitału zakładowego o łączną wartość nominalną umarzanych akcji serii A oraz serii B i spełnienie przesłanek wymaganych obowiązującymi przepisami do skutecznego umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia. Kapitał zakładowy zostanie obniżony o kwotę 10 290,00 zł poprzez umorzenie 294 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 10 290,00  zł.  Zmiana statutu  będzie dotyczyła § 7 pkt. 1 i 2.
Dotychczasowa treść statutu w zakresie § 7 pkt. 1 i 2  :
§7
1.   Kapitał zakładowy wynosi 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). 
2.  Kapitał zakładowy dzieli się na 20 000 akcji o wartości nominalnej po 35 zł każda. Akcje dzielą się na serie: 
- akcje serii A, są to akcje pierwszej emisji, w ilości 17 195 akcji, z uwzględnieniem umorzenia 2805 akcji, które nastąpiło jako umorzenie dobrowolne, akcje tej serii pokryte zostały wkładami pieniężnymi w wysokości 35 zł na jedną akcję przed zarejestrowaniem Spółki, 
- akcje serii B, są to akcje drugiej emisji, w ilości 2805 akcji,  pokryte wkładami pieniężnymi w wysokości 35 zł na jedną akcję przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego w ramach subskrypcji zamkniętej. 
Projektowana zmiana § 7 pkt. 1 i 2 :
§7
1.Kapitał zakładowy wynosi  689 710,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć  tysięcy siedemset dziesięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19 706 akcji o wartości nominalnej 35 zł każda. Akcje dzielą się na serie:
-  16 932 (słownie: szesnaście  tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcji o wartości nominalnej po 35 (trzydzieści pięć) złotych każda. Akcje niniejsze są akcjami pierwszej emisji, seria A.
-  2 774 (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej po 35 (trzydzieści pięć) złotych każda. Akcje niniejsze są akcjami drugiej emisji, seria B.
VII.  Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego umowy Spółki.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu  Rady Nadzorczej Spółki.
IX. Sprawy różne i wolne wnioski.
X.    Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki OPGK RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania  prawa głosu przez innego przedstawiciela.
       Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
       Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, w ciągu 7 dni przed  Nadzwyczajnym Zgromadzeniem na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.   
         Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu  będzie wyłożona do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1 .  
                                                                                 
Zarząd Spółki OPGK RZESZÓW S.A.