Szczegółowa oferta Zakładu Geodezji Ogólnej

1. Projektowanie, zakładanie, pomiar i obliczenia osnów geodezyjnych.

Świadczymy usługi w ramach: projektowania, pomiaru i wyrównania osnów geodezyjnych:

Metodą kątowo - liniową

Metodą GPS

Metodą zintegrowaną kątowo - liniową i GPS


2. Pomiary sytuacyjno wysokościowe z uzbrojeniem podziemnym terenu. Zakładanie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

W ramach usług geodezyjnych OPGK Rzeszów S.A świadczymy usługi z zakresu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Jest to zbiór danych geograficznych o przewodach sieci uzbrojenia terenu oraz o podziemnych budowlach. Jest to forma bazy danych geograficznych wizualizowana w formie mapy numerycznej.

Ewidencję GESUT zakłada się na podstawie:

Mapy zasadnicznej

Zgromadzonych w Państwowych zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiałów zawierających wyniki inwentaryzacji

Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Ewidencji gruntów i budynków

Materiałów zespołu

Materiałów zgromadzonych przez jednostki prowadzące branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu


3. Pomiary i realizacje inwentaryzacyjne.

Wśród pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych świadczymy usługi z zakresu:

Wytyczenia obiektów

Bieżąca obsługa geodezyjna inwestycji

Inwentaryzacje powykonawcze


4. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

W ramach usług podziałów i rozgraniczenia nieruchomości oferujemy:

Podział pod inwestycje drogowe i kolejowe

Rozgraniczenie nieruchomości

Podziały działek dla klientów indywidualnych

Ustalenie granic nieruchomości


5. Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na podstawie nowych pomiarów uzupełniających oraz na podstawie istniejącego zasobu geodezyjnego.

Realizujemy mapy numeryczne w dowolnym narzędziu informatycznym:

Acad

Microstation

Ewmapa

Geo-info

Geo-map

Inne, wg. wymagań klientów


6. Numeryczne mapy do celów projektowych (2D, 3D):

Mapy 2D

Mapy 3D

Trzecia funkcjonalność


7. Zakładanie, modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym dla założenia katastru nieruchomości:

Kompleksowa modernizacja ewidencji     gruntów i budynków

Zakładanie ewidencji budynków


8. Opracowanie map do celów prawnych.

Wśród usług geodezyjnych świadczonych przez OPGK Rzeszów S.A. wyróżniamy również:

Mapy do założenia Księgi Wieczystej

Badanie KW

Inne opracowania do celów prawnych


9. Geodezyjna obsługa inwestycji.

Do naszych usług realizaowanych w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji zaliczamy:

Kompleksową obsługę inwestycji drogowych

Kompleksową obsługę inwestycji kolejowych

Kompleksową obsługę inwestycji budowlanych


10. Inwentaryzacje powykonawcze.

Obszary inwentaryzacji powykonawczych w ramach usług OPGK Rzeszów S.A. to:

Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych

Inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu


11. Pomiary specjalistyczne.

Wśród usług z zakresu wykonywanych przez nas pomiarów specjalistycznych zaliczamy:

Precyzyjzne pomiary przemieszczeń oraz odkształceń obiektów budowlanych

Pomiar pionowości obiektów wysmukłych

Pozyskiwanie informacji o przestrzennym usytuowaniu obiektów liniowych m.in. dróg, linii energetycznych oraz rurociągów

Pomiar objętości mas ziemnych

Pomiar wysokości obiektów niedostępnych

Pomiar kontrolny np. kominów, suwnic, masztów


12. Zakładanie baz danych dla obiektów topograficznych dla opracowań kartograficznych we wszystkich dostepnych skalach dla:

Obiektów topograficznych

Opracowań kartograficznych


13. Konwersja i budowa baz danych Systemów Informacji Przestrzennej.

System Informacji Przestrzennej jest to system mający na celu pozyskiwanie, przetwarzanie oraz udostepnianie danych, które zawierają informacje przestrzenne, jak również i towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu.

Do podstawowych elementów systemu informacji przestrzennej zaliczamy  bazę danych.  Baza ta zawiera informacje, zarówno opisowe jak i przestrzenne, o obiektach świata rzeczywistego reprezentowanych w systemie. Jedną z głównych cech tego systemu jest możliwość prezentacji kartograficznej zawartych w nich danych.

Bazy danych systemu informacji przestrzennej, różnią się, w zależności od potrzeb użytkowników, informacją funkcją oraz wielkością. Bazy te mają formę serwisu internetowego.  Poprzez zaawansowane technologie i aplikacje możliwy jest dostęp do danych, ich selekcje jak również prowadzenie analiz i uzyskiwania gotowych raportów.

OPGK w ramach usług Systemu Informacji Przestrzennej oferuje:

Konwersję baz danych

Budowę baz danych


14. Badanie stanów prawnych nieruchomości.

W swojej ofercie posiadamy usługę badania stanu prawnego nieruchomości. Badanie stanu prawnego nieruchomości jest obecnie powszechną praktyką stosowaną na rynku nieruchomości. Badanie to ma na celu ocenę potencjalnego ryzyka związanego ze stanem prawnym nieruchomości. 

Dzięki przeprowazeniu analizy prawnej nieruchomości, inwestor posiada wezę na temat ryzyk i zagrożeń. Wiedza taka już w początkowym etapie inwestycji może być dobrym narzędziem negocjacyjnym. Jest to także informacja dla inwstora o możliwych dodatkowych kosztach oraz możliwym wydłużeniu czasu realizacji inwestycji.

Wśród usług geodezyjnych jakie wykonujemy, możemu wyrównić również:

Pomiar osiadań budowli

Pomiar odkształceń budowli


15. Weryfikacja klasyfikacji gleboznawczej i użytków gruntowych.

Wykonujemy usługi z zakresu:

Weryfikacji klasyfikacji gleboznawczej

Weryfikacji klasyfikacji użytków gruntowych


16. Archiwizacja zasobów geodezyjnych w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.