Geodezja

Zakład Geodezji Ogólnej jest najstarszym działem OPGK Rzeszów S.A. 

     

Usługi geodezyjne są prowadzone przy współpracy z Zakładem Specjalistycznym Geodezji Ogólnej w Rzeszowie oraz trzech własnych Zakładów Terenowych: w Krośnie, Stalowej Woli oraz Jarosławiu. Dodatkowo pod Zakład Geodezji Ogólnej podlegają 2 pracownie Terenowe w Przemyślu i Tarnobrzegu. 

Obecnie nieodzownym elementem w przedsiębiorstwach, jak również instytucjach publicznych jest informacja na temat aktualnego stanu infrastruktury. 

OPGK Rzeszów S.A. kładzie nacisk na wysoką jakość usług, które są oferowane dzięki specjalistycznemu sprzętowi, takiemu jak odbiorniki GPS, niwelatory cyfrowe i kodowe, elektroniczne dalmierze, elektroniczne tachymetry czy koordynatografy. 

OPGK Rzeszów S.A. specjalizuje się w pozyskiwaniu informacji z terenu w postaci realizacji prac z zakresu:

Aplikacji moblilnych

Aplikacje mobilne są coraz powszechniej stosowane przez biznes w celach marketingowych i operacyjnych.

Fotogrametrii/ zdjęć lotniczych

W praktyce ma zastosowanie podczas tworzenia map, natomiast w Geodezji służy jako pomoc przy pomiarach                                       dużych obszarów i odległości.

Skaningu laserowego

Pozyskuje informacje o kształcie obiektu, a pomiar w skanach laserowych wykonywany jest za pomocą promienia                                                 laserowego.

Geodezji

Zajmuje się ustalaniem wielkości i kształtu ziemi oraz określeniem położenia punktów na jej powierzchni.

Oferta Zakładu Geodezji Ogólnej

Projektowanie, zakładanie, pomiar i obliczenia osnów geodezyjnych

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe z uzbrojeniem podziemnym terenu

Zakładanie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu ( GESUT)

Numeryczne mapy do celów projektowych (2D, 3D)

Zakładanie, modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym dla założenie katastru nieruchomości

Opracowanie map do celów prawnych

Zakładanie baz danych dla obiektów topograficznych dla opracowań kartograficznych we wszystkich dostępnych skalach

Konwersja i budowa baz danych Systemów Informacji Przestrzennej

Badanie stanów prawnych nieruchomości

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na podstawie nowych pomiarów uzupełniających ora na podstawie istniejącego zasobu geodezyjnego

Geodezyjna obsługa inwestycji

Inwentaryzacje powykonawcze

Pomiary specjalistyczne

Pomiar osiadań i odkształceń budowli 

Weryfikacja klasyfikacji gleboznawczej m.in. użytków gruntowych

Archiwizacja zasobu geodezyjnego w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej


Zakład Geodezji

Szczegóły oferty